• +66 (0) 74 598 015-6

  44 Noppakaow-Rimmaung Road Korhong Hat Yai District, Songkhla 90110

Signature Journey - Hatyai Songkhla One Day Trip

Add a Review

literal_Description
Image Alternative text

Signature Journey - Hatyai Songkhla One Day Trip

2,500.00 THB
2,500.00 THB/Per Unit

Signature Journey

เที่ยวหาดใหญ่ - สงขลา
Hatyai Songkhla One Day Trip (2-4 ท่าน)

Highlight

 • เกาะยอ
 • หาดสมิหลา
 • ย่านเมืองเก่า (Street Art)
 • ถนนนางงาม บ้านนครใน
 • จุดชมวิวเขาคอหงส์
Activity
 • 09:00 รับลูกค้าที่โรงแรมพร้อมออกเดินทาง
 • 10:30 นำท่านเดินทางไปยังเกาะยอ อ.เมืองสงขลาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลาโดยมีสะพานติณสูลานนท์เชื่อมระหว่างถนนบนฝั่งเกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นกว่าตำบลอื่นๆ และมีสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียงทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • 11:30 นำท่านรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารในเกาะยอ
 • 12:30 จากนั้นนำท่านไปยัง หาดสมิหลา ถ่ายรูปกับ นางเงือก สัญลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสงขลา จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าสงขลา (Street Art) และถนนนางงาม ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองสงขลา เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้
 • 13:00 จากนั้นนำท่านชม บ้านนครใน เป็นบ้านเก่าที่ถูกสร้างสรรค์ใหม่ด้วยฝีมือของคุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ ด้วยความรักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมเก่าสงขลา จึงได้ซื้อบ้านเก่าหลังนี้และพัฒนาเป็น “พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าสงขลา” แหล่งบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสงขลา 
 • 16:00 จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ไปยัง จุดชมวิว เขาคอหงส์ จุดชมวิวแห่งนี้เราสามารถยืนชมทิวทัศน์ของหาดใหญ่ได้รอบเลย (สามารถขึ้นกระเช้าไปจุดชมวิวได้ ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 100 บาท) 
 • 18:20 สมควรแก่เวลา นำท่านกลับโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

Details and Conditions
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ